• projects_g2_01

Зона Зелена

Проект “Зона Зелена”

Фондация „Бъдеще за България“ – клон Русе, в партньорство с Община Русе стартира изпълнението на проект „Зона Зелена“, подкрепен по програма ФАР 2002.01 „Програма за икономическо и социално сближаване“ – Насърчаване на заетостта сред младежите, компонент 2: „Местни инициативи за заетост“, бюджетна линия BG 0202.01 към МТСП. Проектът се реализира на територията на община Русе за периода април 2005 – април 2006 г. и цели укрепване на капацитета и сътрудничеството на местно равнище между фондация „Бъдеще за България“ – клон Русе, Община Русе и местната общност в посока намаляване на младежката безработица чрез повишаване пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството сред 20 дългосрочно безработни младежи, регистрирани в бюрото по труда – Русе, на възраст от 18 до 29 години. В рамките на проекта са включени провеждане на координационни срещи, сформиране и провеждане на обучение на работното място на две групи по специалностите строителен дърводелец и градинар, възстановяване на две градски зони в русенските квартали „Родина II“ и „Чародейка“, разпространение на 500 брошури за представяне на проекта и 500 брошури „Зона Зелена“, както и провеждане на две пресконференции за популяризиране на проекта. Стойността на проекта е 55 630 евро.