• projects_h3_01
  • projects_h3_02
  • projects_h3_03
  • projects_h3_04
  • projects_h3_05

Модел за позитивна социална изява на жени домакини

За проекта

Проект „Модел за позитивна социална изява на жени домакини, принадлежащи към мюсюлманската общност в град Русе“ се осъществи от Фондация „Бъдеще за България“ с финансовата подкрепа на Програма ФАР „Развитие на гражданско общество“ 2001 на Европейския съюз на територията на община Русе.

Проектът стартира в началото на декември 2003 г. и продължи 8 месеца. Асоцииран парт- ньор на ФББ беше Главното мюфтийство, а участници бяха 25 жени домакини от мюсюлман- ската общност в гр. Русе.

Дейности

Дейностите в рамките на проекта включваха двумесечни курсове „Здравно образование“, „Гражданско и културно-религиозно образование“, „Образователна и здравноосигурителна система и социална политика в Република България“, както и шестмесечен курс „Час на домакинята“. В рамките на курса бяха осъществени и индивидуални срещи с жени, изявени в различни области – представители на местната и централната власт, журналисти, учители и лекари. По време на всички занимания по проекта бе организирана детска градина – забавачка за децата на 25- те жени домакини.

Екипът по проекта, с подкрепата на специали- сти лектори и на участниците в проекта под- готви, издаде и разпространи 3 вида брошури – „Здравно образование“, „Образователна сис- тема в България“ и „Час на домакинята“. Брошурите „Здравно образование“ и „Образователна система в България“ представят, по подходящ за целевата група начин основна информация за възможностите, нормативната уредба, организацията, задълженията и правата на гражданите по отношение на системата на здравеопазване и образование в региона на гр. Русе и страната. Те бяха разпространени с подкрепата на Главното мюфтийство сред членовете на 40-те женски мюсюлмански дружества в страната.

Час на домакинята

Брошурата „Час на домакинята“, представяща бита, ежедневието, способностите на жената домакиня от мюсюлманската религиозна общност, съдържа полезни съвети за гледане на деца, готварство, градинарство, шев и кройка, изкуство и битови занаяти – набрани от курс „Час на домакинята“, както и снимков материал.