• projects_m1_02
  • projects_m1_01
  • projects_m1_03

Селище “Младост”

Описание

Селище “Младост” е действащ проект за социална интеграция на младежи и девойки, напускащи институционална среда. Състои се от три модула /блока/, всеки един с по 16 самостоятелни стаи със санитарен възел, баня и мебелировка, и 4 апартамента–мансарди. Капацитетът на селището е 72 човека. Началото е поставено през 1999 година с откриването на първия модул.

На територията на Пловдивска община има 3 дома за отглеждане и възпитание на младежи и девойки, лишени от родителски грижи и 1 социално учебно-професионално заведение за младежи и девойки с лека степен на умствена изостаналост. Всяка година от тези домове излиза група от около 50 деца, като 20 от тях са пълни сираци или изоставени с декларация. Тези лица са без социална подкрепа, жилище и неконкурентни на пазара на труда. Те могат да се смятат за “жертва” на една система за закрила, която не отговаря на нуждите за развитие на личността, за социализиране и добиване на самостоятелност. Добре познати са последиците от това инертно отглеждане, което е обект на множество изследвания. Нерешаването на проблема за социализацията и интеграцията на тези деца създава условия за девиантно поведение, което рефлектира върху цялостната социална конюнктура на обществото.

Цели

Детско селище “Младост” е създадено с цел задоволяване на първоначална жилищна нужда, потребността от социален надзор, съвети, информиране, ориентиране на напускащите институции.

С устройването им с жилище, намирането на работа, както и чрез социална подкрепа се подпомага адаптирането на младите хора към самостоятелен начин на живот.