• projects_o3_02
  • projects_o3_01
  • projects_o3_03
  • projects_o3_04
  • projects_o3_05
  • projects_o3_06

С “Отворено общество”

Проект “Мостове”

Проект „Мостове“ се реализира от фондация „Бъдеще за България“ с финансовата подкрепа на фондация „Отворено общество“ в 100 общини през периода 2000-2002 г. Проектът предвижда събиране и обработка на информация за дейността на всички управления, сектори и отдели на общината, издаване на каталог за организационната структура и дейността на общината, рубрики в медиите за отразяване работата на общината с гражданите, разработване, издаване и популяризиране на каталог „Граждани – вашите права“, поясняващ формите на активно участие на гражданите в местното самоуправление. Изработване на ин- формационни табла за основните отдели в общината, местонахождение и телефони, общин- ски служители, което предполага равномерно повишаване на ефективността на работата, без да се пренатоварват едни отдели за сметка на други.

Проектът предвижда събиране и структуриране на първичната информация за дейността на всички управления, сектори и отдели на общината. Информационни табла предоставят дан- ни за основните отдели в общината, тяхното местонахождение, общински служители за връзка и др. По-добрата информираност на гражданите относно процедурите и необходимите документи  улесниява и ускориява извършването на заявената услуга от страна на общинската администрация.

Проект “Медиатори”

Проект „Медиатори“ се осъществи от фондация „Бъдеще за България“ с финансовото съдей- ствие на програма „Реформа в местното самоуправление“ на Институт „Отворено общество“ на територията на общините Ботевград, Велико Търново, Девин, Доспат, Драгоман, Дряново, Кърджали, Минерални бани, обл. Хасково, Русе и Съединение. Проектът стартира в края на 2003 г. и продължи 10 месеца.

Целта на проекта е създаване на благоприятна среда за подобряване на двупосочния обмен на информация между представители на местната власт и гражданите чрез медиите. Тази цел е постигната чрез създаване на благоприятни условия за дефиниране на съществуващите проблеми, възпрепятстващи или усложняващи двустранния информационен поток между представителите на местната власт и гражданите, и ролята на медиите като конструктивен посредник в диалога; подобряване уменията на специалистите по връзки с обществеността и общинските служители за работа с представители на регионалните медии с цел оптимизиране на информационния поток и подобряване на уме- нията на представителите на регионалните медии за системно информиране на обществеността както при рутинната работа на местната власт, така и при кризисни ситуации (бедствия, аварии и др.); създаване на модел за ефективно сътрудничество между общинските служители, представители на регионалните медии и местни нестопански организации за информиране, дискутиране и решаване на общи за региона проблеми. Фондацията изготви и разпространи брошура „Медиатори“, съдържаща информационни материали от семинарите, които се организираха, проведе 10 интерактивни обучения за обхванатите от проекта целеви групи за работа в екип, симулация на кризисна ситуация и отразяване на рутинната работа на местната власт за 40 общински служители, 40 представители на регионалните медии и 20 представители на местни нестопански организации. Лектори на обученията и семинарите бяха опитни журналисти, специалисти по връзки с обществеността и преподаватели във ВУЗ.