• projects_s2_01
  • projects_s2_02
  • projects_s2_03
  • projects_s2_04

Проект “Училище за приятели”

Проектът

Проект „Училище за приятели“ се осъществи от фондация „Бъдеще за България“ с финансовата подкрепа на Програма ФАР АКСЕС 2000 на територията на гр. Русе. Той бе с продължителност 10 месеца и стартира в началото декември 2002 г. Наши партньори бяха Община Русе и румънската младежка асоциация „Йон Виня“ – гр. Гюргево. Официална подкрепа получихме и от НК на БЧК. Участваха млади хора от МГ „Баба Тонка“, дом „Р. Гатева“, дом „Д. Басарбовски“ и студенти от Педагогическия факултет на Русенския университет. В основата бе заложена равнопоставеност на половете (50% на 50% жени и мъже), както и защитна квота за представители на малцинствени групи.

Идеята

Идеята беше да бъдат обхванати в съботните следобеди общо 60 млади хора на възраст от 14 до 18 години в различни дейности – спортни занимания (по избор – фитнес, плуване, футбол), информатика, английски език, гражданско образование, СПИН и дрога, първа помощ и водноспасителен минимум (съвместно с БЧК – Русе), гледане на филми за човешките взаимоотношения, дискотеки и отбелязване на рождени дни, както и едноседмична почивка на българското Черноморие. Необходимо е да отбележим, че учас- тници бяха представители на две групи, които определя Законът за закрила на детето (деца в риск и деца с изявени дарби). Работата с тях в различни насоки целеше подобряване на техните знания и умения, както и комуникативните им способности и възможности за работа в група.