• services2-01
  • services2-02

Център за временно настаняване и приют

Центърът за Временно Настаняване се закрива към 01.06.2019г съгласно заповед на АСП РД01-0620/13.03.2019 г.  и заповед 19ОА967/ 02.05.2019 г. на Община Пловдив

Описание

Център за временно настаняване предоставя комплекс от социални услуги на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности. Оказване на помощ и подкрепа при разрешаването на социалните проблеми на потребителите чрез развиване, повишаване или възстановяване на техните индивидуални ресурси, създаване на условия за подкрепа, чрез превантивна политика насочена към подобряване качеството на живот. Създаване на условия за насърчаване и достъп до здравна, образователна и социална система, гарантиране на равноправното положение на лицата в неравностойно положение и осигуряване на достъп до работни места.

Дейности

Предоставяне на легло в сградата; подготовка на индивидуален план, според нуждите на всяко лице;  съдействие за получаване улеснен достъп до здравни услуги; участие в образователни курсове, според възрастта и предпочитанията на настаненото лице; организиране на личното време.

Целева група

Настаняват се хора от следните рискови групи – лица без дом в неравностойно социално положение; сираци, завършили социални учебно-професионални центрове или напускащи други учебни заведения, напускащи ДДЛРГ; освободени от местата за лишаване от свобода.

Цел на проекта

Мисията на Център за временно настаняване е предоставяне на качестена  услуга при социалната интеграция и ресоциализация на личността.