• services3-02
  • services3-04
  • services3-05

Дневен център за деца с увреждания „Света Анна”

Описание

Дневният център е комплекс от социални услуги, създаващи условия за цялостно обслужване на деца с увреждания, свързани със задоволяване на ежедневни, образователни и  рехабилитационни потребности както и организация на свободното време. Заниманията се провеждат по индивидуално  изработени програми за всяко дете.

Дейности

В  своята дейност специалистите, в центъра, акцентират върху: развиване и усъвършенстване на речевата активност и уменията за общуване; формиране на познания за околния свят, обществената среда, обогатяване на социалния и културния живот  на децата; компенсация и корекция на психофизическите разстройства, развиване и обогатяване на сензорния опит чрез трудо -, музико -, и арттерапия; подобряване основните двигателни функции и обучение към самостоятелност и самообслужване; обучение в дейности от ежедневния живот и усвояване на трудови навици; консултиране на родители и обучението на лицата със специфични потребности.

Целева група

Целева група са деца с увреждания до 18  години със заболявания на централната и периферна нервна система; заболявания на опорно-двигателния апарат; психомоторни нарушения и когнитивни затруднения; езикови нарушения; други физически увреждания; с овладени епилептични припадъци, без прояви на агресия и автоагресия

Цел на проекта

Мисията на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца с физически и интелектуални затруднения, както и интегрирането им в обществото.