• services1-01

Наблюдавано жилище

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ – закрито от 01.06.2019 г. със заповед на АСП с номер  РД01-0635/15.03.2019 г.  и заповед 19ОА966/ 02.05.2019 г. на Община Пловдив

Описание

Наблюдавано жилище е форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот.

Дейности

Създаване на среда, близка до семейната, целяща повишаване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на младежите и девойките, напускащи специализирани институции и други услуги в общността; насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител в доказателство на това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността; изграждане на умения за водене на самостоятелен начин на живот; оказване на подкрепа и създаване на условия за осъществяване на социални контакти.; постоянна работа, насочена към трудово и битово устройване на потребителите; сътрудничество с всички имащи отношение институции за постигане на целите /Бюро по труда, районно кметство, Община Пловдив, МВР, НПО, работодатели, масови училища, ВУЗ  и др./ ; целенасочена и постоянна работа за повишаване квалификацията на потребителите с цел по-голяма конкурентноспособност на трудовия пазар; изграждане на умения за преодоляване на трудности, планиране на цели и стимули за постигането им; индивидуална работа с потребителите на социални услуги в Наблюдавано жилище с цел превенция на поведението и изграждане на добри междуличностни взаимоотношения. Избягване на потенциално опасни и неадаптивни схеми на поведение; кризисно–интервенционна цел – психо-социална подкрепа и консултиране на потребителите в прехода към самостоятелен живот.

Целева група

В Наблюдавано жилище се настаняват хора от следните целеви групи – лица, навършили 18 години, които напускат специализирани институциите, преходно жилище или защитено жилище; лица, изпаднали в социална депривация; лица в риск от общността в трудоспособна възраст, изпаднали в неравностойно социално положение.

Цел на проекта

Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на готовност у младежите и девойките за окончателно напускане на специализираната институция, както и пълното им интегриране в обществото.