• partners_867

Партньори

Взаимодействие с други институции

Координирането с останалите публични услуги – административни, образователни, здравни, културни и други позволява мобилизиране на цялостната подкрепяща мрежа и координиране на ресурсите и усилията на отделните публични услуги в интерес на социалното включване на потребителите. В работата пряко си взаимодействаме с:

  • Община Пловдив – методическо обезпечаване, консултации;
  • Дирекция “Социално подпомагане” Пловдив – организационо и изпълнително взаимодействие;
  • РУ на МВР – издаване нови документи за самоличност, превантивна работа, групови и индивидуални срещи с потребителите относно спазване на обществения ред;
  • Кметство район “Източен” – безплатна адресна регистрация на потребители;
  • Масови училища и СУПЦ – екипни съвещания и съгласуване на приема на потребители
  • Работодателите и частни фирми – създаване и поддържане на връзки и контакти с частни фирми с цел намиране на работа на потребителите и тяхната професионална реализация
  • Бюро по труда – регистрация на безработните; съдействие и помощ при намиране на работа; включване на потребителите в професионални курсове и курсове за преквалификация;
  • Здравни заведения, лични лекари, медицински специалисти.