• services4-01
  • services4-02
  • services4-03

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

Описание

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е социална услуга в общността – резидентен тип, в която 15 потребители с лека степен на умствена изостаналост водят относително самостоятелен живот, подпомагани от специалисти.

Дейности

Социално включване и подобряване качеството на живот на потребителите, подпомагане на социалната адаптация и интеграция; надграждане на знания и умения за справяне в ежедневието; усвояване на трудови навици, обучение в дейности от бита; взаимодействие с институции за защита на правата на хора с увреждания; съдействие за намиране на работа и включване в програми по временна заетост; психо-социална работа и подкрепа от всякакво естество; трудотерапевтични дейности – кулинарни умения, ателиета по интереси и хоби, културни мероприятия, спортни дейности; възстановяване и подобряване на контактите със семейна среда.

Целева група

Пълнолетни мъже и жени с умствена изостаналост с ниска до средна степен на зависимост от грижи и необходимост от подкрепа в ежеднението и социалното функциониране.

Цел на проекта

Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с психически разстройства; Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.